Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy Rafa prowadzony jest przez Jolante Wójcik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,   
nr REGON 350723055, nr NIP 6792169627
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Rafa czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Przedsiębiorca - Jolanta Wójcik z siedzibą: ul. Wysłouchów 27, 30-611 Kraków,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 350723055, nr NIP 6792169627
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem  www.skleprafa.com.p
 1. 5. Dzien roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. 7. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. 8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. 9. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. 10. Newslettter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7. 11. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. 12. Umowa sprzedaży  – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. 14. Ustwa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 11. 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul.Wysłouchów 27 ,  30-611 Kraków
2. Adres poczty elektronicznej:
skleprafa@gmail.com
3. Numer telefonu:   798 954 726
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
3. Kolory towarów na ekranach monitorów mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych, zwrotów wynikających z różnic kolorystycznych nie przyjmujemy.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 0 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
    a. przelew
    b. karta płatnicza / kredytowa
    c. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
6. Zamówienia przyjmowane są przez strony www.skleprafa.com.pl lub pocztą elektroniczną pod adresem skleprafa@gmail.com
7. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia pocztą elektroniczną - jedynie w razie podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia. 
8. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 
9. Serwis zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
10. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. tym celu należy skontaktować się z numerami podanymi w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar zostanie zwrócony do sklepu właściciela  znajdującego się w Krakowie przy ulicy Wyslouchiw 27. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres Sklepu wskazany w pkt. 3 powyżej wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. Koszty przesyłki w całości ponosi Klient. 
3. Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Serwis gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotow
4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • Dane Przedsiębiorcy: Jolanta Wójcik z siedzibą: ul.Wysłouchów 27,  30-611 Kraków,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,nr REGON 350723055, nr NIP 6792169627 , nr tel 798 954 726
 • Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
  - Data odbioru
  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  - Adres konsumenta(-ów)
  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data

  * niepotrzebne skreślić


 www.skleprafa.com.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych zwierzakoweranczo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności


 1. §7 Pozostałe informacje 
  1. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej. 
  2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 2.  
 3. Uwaga:
 4. Ceny sklepu internetowego nie są cenami obowiązującymi przy zakupie w sklepie stacjonarnym(wyjątkiem jest zakup w sklepie internetowym przy odbiorze własnym.)

 

© 2024 Rafa sklep zoologiczny | Wszystkie prawa zastrzeżone